Deze website van PrintTec b.v.; nu verder PrintTec te noemen, dient uitsluitend informatie doeleinden. PrintTec besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor ander websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt.PrintTec behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. PrintTec aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. PrintTec aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van PrintTec of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.Deze website van PrintTec is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van PrintTec. Het inloggen op deze website en het overigens gebruik maken van deze website alsmede ieder handelen ennalaten van PrintTec in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

Geldermalsen, August, 2023